Wynik audytu energetycznego podstawą planowania inwestycji

Zagadnienie efektywności energetycznej jest jednym z najważniejszych tematów jeśli chodzi o optymalizację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jest to niezwykle istotne ze względu na podwyżki cen energii elektrycznej oraz ochronę środowiska. Nieoptymalne zużycie energii powoduje bowiem wzrost zapotrzebowania co skutkuje zwiększonym zużyciem paliw konwencjonalnych wykorzystywanych do produkcji prądu.

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie

audyt energetyczny przedsiębiorstwaW związku z tym w przedsiębiorstwach przemysłowych podejmowane są kroki mając na celu jak najbardziej efektywne wykorzystanie pobieranej z sieci energii elektrycznej. W tym celu na terenie zakładu przeprowadzany jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa, który ma zdiagnozować obecny stan oraz wskazać potencjalne działania optymalizacyjne. W zależności od zakresu realizowanych czynności może być przeprowadzony audyt wewnętrzny lub zewnętrzny. W przypadku audytu wewnętrznego do jego przeprowadzenia typowany jest pracownik lub grupa pracowników z danej firmy. Audyt wewnętrzny często poprzedza audyt zewnętrzny, który jest realizowany przez niezależną firmę. Wynikiem pracy audytora jest sprawozdanie z wykonanych czynności, w którym uwzględniony jest stan obecny oraz czynności, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej. Z reguły czynności te obejmują modernizację parku maszynowego, zmianę układów sterujących lub przeorganizowanie planu produkcyjnego.

Warto dodać, że audyt energetyczny jest jednym z najlepszych sposobów zaplanowania potencjalnych inwestycji, które mogą być wdrożone w zakładzie. Wynik audytu często jest brany pod uwagę podczas planowania budżetu na kolejne lata. Działania wymienione w sprawozdaniu audytora są przeważnie podzielone na kategorie pod względem ich wagi. Niektóre inwestycje powinny być bowiem przeprowadzone w pierwszej kolejności inne mogą być wdrożone w późniejszych fazach.